REGULAMIN - Fundacja

Idź do spisu treści

Menu główne

REGULAMIN

NASZE PLACÓWKI > CENTRUM TERAPII I OPIEKIREGULAMIN
CENTRUM TERAPII I OPIEKI
FUNDACJI POKOLORUJMY SZAROŚĆ


§1

1.Centrum Terapii i Opieki jest jednostką organizacyjną Fundacji Pokolorujmy Szarość. Organem prowadzącym Centrum Terapii i Opieki jest Fundacja „ Pokolorujmy Szarość” z siedzibą przy Dobrocin ul. Kościuszki 22, 58-203 Dzierżoniów
2. Centrum Terapii i Opieki, zwane dalej Centrum świadczy zajęcia o charakterze terapeutyczno - opiekuńczym, według aktualnej oferty.
3. Oferta dostępna jest w siedzibie i na stronie internetowej Fundacji
Pokolorujmy Szarość pod adresem www.pokolorujmyszarosc.pl.
4. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany oferty, w szczególności poprzez
dodawanie lub rezygnowanie ze świadczenia wybranych zajęć, jak również poprzez modyfikację cen za wykonywane zajęcia.
5. Przyjęcie do Centrum dokonuje się na pisemny wniosek rodzica, opiekuna
prawnego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
6.Centrum świadczy pomoc zgodnie z celami i zadaniami określonymi w
statucie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, stosownie do zgłoszonych przez wnioskodawcę potrzeb i zgodnie z aktualną ofertą usług.
Zadania statutowe są wykonywane również poza siedzibą Centrum, w szczególności
w środowisku rodzinnym, opiekuńczym oraz w miejscu zamieszkania klienta, po uzgodnieniu z Dyrektorem Centrum.
7. Zakres oraz dobór zajęć terapeutycznych dla dziecka opiekun ustala z
Dyrektorem oraz terapeutami Centrum. W tym celu opiekun zobowiązany jest do przekazania wszelkich informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej dziecka. Ze
swojej strony Centrum zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zawodowej.

§2

1. Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy godz. 8.00 a 19.00, z wyłączaniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Poza godzinami otwarcia Centrum, istnieje możliwość umówienia z terapeutami
indywidualnych godzin zajęć, po uzgodnieniu z Dyrektorem Centrum.

§3

1. Zajęcia trwają od 30 do 90 minut, w zależności od ich rodzaju.
2. Opiekun ma obowiązek zapewnienia obecności dziecka w centrum w terminie ustalonym wcześniej z terapeutą. Odpowiedzialność za spóźnienia ponosi opiekun, w związku z tym nie ma on prawa żądać przedłużania zajęć. Koszt zajęć skróconych z winy opiekuna nie ulega zmianie.
3. Opiekun ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów nie później niż do g. 19.00 dnia poprzedzającego ich termin. O planowanej nieobecności opiekun może poinformować telefonicznie lub osobiście.
4. W przypadku nieobecności dziecka lub odwołaniu zajęć później niż o g. 19.00
dnia poprzedzającego termin ich rozpoczęcia, centrum uprawnione będzie do obciążenia opiekuna kwotą stanowiącą równowartość ceny terapii, chyba że terapeuta będzie dysponował czasem i wyznaczy nowy termin do odrobienia utraconych zajęć.
5. Na zajęcia nie będą przyjmowane dzieci chore lub w złej kondycji
zdrowotnej.
6. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia dziecku na każdych zajęciach wygodnego, dostosowanego do wieku i wymagań, ubrania oraz obuwia zmiennego. Opiekun niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż w trakcie zajęć terapeutycznych, w zależności od ich rodzaju, ubranie dziecka może ulec zabrudzeniu farbami lub innego rodzaju materiałami. Opiekunowi ani dziecku nie przysługują jakichkolwiek roszczenia w przypadku zabrudzenia lub zniszczenia ubrań dziecka w trakcie zajęć.
7. Opiekun ma prawo być obecny na sali podczas zajęć, jednak terapeuta może zasugerować konieczność opuszczenia sali lub pozostania na zajęciach, jeśli podnosi to jakość zajęć i efektywność terapii.
8. W czasie zajęć opiekę nad dzieckiem sprawuje terapeuta Centrum. Przed i po
zajęciach oraz w czasie przerw między poszczególnymi zajęciami opiekę nad dzieckiem zobowiązany jest zapewnić opiekun.
9. Opiekun zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń terapeuty dotyczących pracy
i postępowania z dzieckiem, udzielonych opiekunowi na piśmie lub ustnie. W innym przypadku Centrum nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii
10. Na wniosek rodzica/opiekuna może być wystawiona opinia o dziecku i
przebiegu zajęć. Opinia ma charakter ma informacyjny a nie daignostyczny.

Zał. nr 2
§4

1. Opłaty za zajęcia są dokonywane do 10 dnia kolejnego miesiąca za cykl zajęć. Opiekun jest obciążany opłatą za zajęcia, stosownie do aktualnego cennika i oferty.
2. Wszelkie sprawy dotyczące zmian w sposobie płatności prosimy zgłaszać do Dyrektora Centrum.
3. Ewentualną rezygnację z zajęć opiekun może złożyć w formie pisemnej u
Dyrektora Centrum.

§5

1. Niniejszy regulamin sporządzony jest na podstawie statutu Centrum Terapii i Opieki. Statut Centrum Terapii i Opieki jest do wglądu w siedzibie Fundacji Pokolorujmy Szarość

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego