SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY - Fundacja

Idź do spisu treści

Menu główne

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

NASZE PLACÓWKI
Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy
"Bajeczne Wzgórza"       Szkoła Przysposabiająca do Pracy oferuje trzyletni cykl kształcenia dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami.

       Nauczanie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym dostosowane jest do ich możliwości psychofizycznych. Zespół dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej podstawie opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny wspomagający ich rozwój, aktywność indywidualną i społeczną.

Wyodrębnia się następujące zajęcia edukacyjne:

- funkcjonowanie osobiste i społeczne -  uczniowie doskonalą zdobyte już wiadomości i i umiejętności w zakresie pisania, czytania, liczenia. Ponad to przygotowują się do pełnienia różnych ról społecznych w dorosłym życiu, uczestnictwa w życiu kulturalnym i sportowym uczą się dbania o swój wygląd, zdrowie, korzystania z różnych instytucji.
-
zajęcia rozwijające komunikowanie się – uczniowie rozwijają umiejętności porozumiewania się z bliskimi i dalszym otoczeniem.
-
zajęcia kształtujące kreatywność – to rozwijanie zainteresowań i zdolności w sferze artystycznej, muzycznej, tanecznej, teatralnej.
-
przysposobienie do pracy – uczniowie w ramach aktywności przez pracę zdobywają praktyczne umiejętności, które pomogą im w funkcjonowaniu w dorosłym życiu. Poznanie różnorodnych czynności zawodowych, posługiwanie się narzędziami potrzebnymi do ich wykonywania dokonuje się w ramach praktycznych zajęć z zakresu:

  • Wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych

  • Gospodarstwo domowe i pomoc w kuchni

  • Elementy szycia

  • Elementy florystyki

  • Prace biurowe

  • Elementy stolarstwa


Uczniowie mają również zapewnione zajęcia wychowania fizycznego i religii lub etyki.

Za
jęcia dodatkowe:
- rehabilitacja
-
piłka nożna

NSPP zapewnia edukację, kompleksową pomoc pedagogiczno - psychologiczną i psychiatryczną dla uczniów, rodziców i opiekunów prawnych.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00
Szkoła i dowóz dzieci są bezpłatne.


Podstawą przyjęcia do szkoły jest:

  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

  • Orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego

  • Podanie o przyjęcie do szkoły ---------> Pobierz

  • Rozmowa kwalifikacyjnaSiedziba
Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy „Bajeczne Wzgórza”
ul.Błotnista 12, 58-241 Piława Dolna

K
ontakt
tel. 748130477
,668-241-302 – dyrektor szkoły
608-851-223 - dyrektor ds. dydaktycznych


Produkty wykonane przez uczniów na zajęciach z przysposobienia do pracy:

       

   

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego